ENGLISH

Hệ Vừa học - Vừa làm

kinhteketoan gửi vào T4, 03/22/2017 - 10:02
Kính gửi các giáo viên! *A/ Về nộp minh chứng các bài báo khoa học từ năm 2011 đến nay:*    Các gv nộp minh chứng các bài báo mình là tác giả (đồng tác giả) gồm trang bìa và trang mục lục (theo danh mục thống kê của P. QLKH & HTQT ở VPK) cho đc Hoa, hạn cuối vào 22/3/2017.  *B/ Về vấn đáp CĐTN hệ không chính quy:* I/ Kế hoạch vấn đáp CĐTN:   1/ H25, T24 Phú Yên: 8g, 25/3/2017, tại TTBDTX Phú Yên   2/ L22-QN, VB2-V24-QN: 14g, 1/4/2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn II/ Phân công nhiệm vụ:   1/ Mạnh tải các danh sách này trên website của Khoa với các thông báo:        - Danh sách vấn đáp;       - Thời gian vấn đáp (như kế hoạch trên);       - Lớp trưởng các lớp ở Phú Yên (mượn 2 phòng), Quy Nhơn (mượn 5-6 phòng) và sắp xếp phòng vấn đáp (1 phòng 3-4 gv) và liên hệ gv để báo phòng.   2/ Các GVHD chấm điểm, nộp bảng điểm cho cô Lệ, ký tên vào quyển CĐTN, nộp CĐTN trên VPK.       - T24, H25 PY: Hạn cuối trưa 23/3/2017       - L22, V24 QN: Hạn cuối trưa 29/3/2017.
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:55
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:30
Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8X0dpUWd5eGhTUjQ
kinhteketoan gửi vào CN, 02/26/2017 - 23:30
Bảng điểm các lớp Hệ vừa làm vừa học Lớp V24 [1] Lớp L23 [2] Lớp L22 [3] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8Y2xlWGxmandGVk0 [2] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8djVvUXItYXZKVjA [3] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8S2JqY0pCV3E5Zjg
kinhteketoan gửi vào T3, 12/20/2016 - 16:29
Trên đây là kế hoạch và danh sách phân công GVHD CĐTN L22, V24 QN.  

Trang