ENGLISH

Cao đẳng Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG KẾ TOÁN

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kế toán (Accounting)

       1.2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

       1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Kế toán viên trình độ cao đẳng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức bản, sở, kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán tổ chức công tác kế toáncác đơn vị; đồng thời khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

2. Chuẩn đầu ra

       2.1. Về kiến thức

        - Kiến thức chung: Đào tạo cử nhân cao đẳng Kế toán nắm vững những kiến thức chung về Kinh tế & quản trị kinh doanh, đồng thời trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản và kỹ năng thực hành các nghiệp vụkế toán như: Tổ chức công tác kế toán; kiểm tra, phân tích hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

        - Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ kế toán, phân tíchtài chính doanh nghiệp.

       - Kiến thức bổ trợ: Sinh viên có các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng tổng hợp phục vụ cho nghề nghiệp.

       - Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Sinh viên có 1 đợt thực tập trong toàn khóa: Thực tập tốt nghiệp.

       2.2. Về kỹ năng

         - Kỹ năng nghề nghiệp: Cử nhân cao đẳng Kế toán kỹ năng hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ thuộc các phần hành kế toán của các đơn vị; phân tích, kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của đơn vị để từ đó giúp cho chủ đơn vị đưa ra các quyết định chính xác, hợp , kịp thời.

         - Kỹ năng mềm:  Sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm tổng hợp để phân tích, xử tình huống, ...trong lĩnh vực Kế toánvà phân tíchtài chính.

       2.3. Về thái độ đạo đức nghề nghiệp

         - Phẩm chất đạo đức cá nhân:Cử nhân cao đẳngngành Kế toán phải có phẩm chất đạo đứctốt, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

         - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Cử nhân cao đẳngKế toán ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải có tính trung thực cao, chăm chỉ, cẩn thận.

         - Phẩm chất đạo đức xã hội:Cử nhân cao đẳngngành Kế toán phải nắm vững lý luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

 3. Cơ hội việc làm

Các Cử nhân cao đẳng kế toán có thể làm được tất cả các vị trí của Phòng Kế toán – Tài chính như: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp, đồng thời, sau thời gian có kinh nghiệm, các Cử nhân có thể đảm nhiệm những chức vụ cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng Kế toán – Tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

4. Khả năng nâng cao trình độ:Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia học liên thông Đại học ngành Kế toán ở các trường trong nước và ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)