ENGLISH

Chuyên ngành KT - KH - ĐT

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU

NGÀNH KINH TẾ

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kinh tế (Economics)

       1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

       1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Kinh tế phẩm chất chính trị, đạo đức sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức bản về kinh tế hội, quản trị kinh doanh, kế hoạch đầu ; năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch đầu .

2. Chuẩn đầu ra

       2.1. Về kiến thức

          - Kiến thức chung: Sinh viên kiến thức hiện đại về kinh tế & quản trị kinh doanh, những bài học kinh nghiệm quản của các nhà doanh nghiệp trong ngoài nước, nhằm giúp họ những kỹ năng cần thiết phẩm chất phù hợp để quản doanh nghiệp & tổ chức kinh tế một cách khoa học hiệu quả cao.

          - Kiến thức chuyên ngành: Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kinh tế thể:

               + Nắm vững thành thạo công tác lập kế hoạch, lập & quản lý dự án đầu tư; có khả năng tổ chức và quản lý tốt hoạt động đầu tư.

               + Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển.

               + Tham gia xây dựng chương trình dự án phát triển kinh tế - hội.

               + Xây dựng tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanhcác doanh nghiệp,…

       - Kiến thức bổ trợ: Sinh viên các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng tổng hợp phục vụ cho nghề nghiệp.

       - Kiến thức thực tập tốt nghiệp: Sinh viên 2 đợt thực tập trong toàn khóa: Thực tập tổng hợp thực tập tốt nghiệp.

       2.2. Về kỹ năng

       - Kỹ năng nghề nghiệp: Khi tốt nghiệp sinh viên phải kỹ năng lập kế hoạch, lập quản các dự án đầu , kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đánh giá,...các hoạt động liên quan đến kinh tế, kế hoạch đầu .

 

       - Kỹ năng mềm:  Sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm tổng hợp để phân tích, xử tình huống, ... trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch đầu .

 

       2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

       - Phẩm chất đạo đức cá nhân: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư có phẩm chất đạo đức tốt và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

       - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải có tính năng động, sáng tạo, trung thực, có khả năng tổ chức công việc tốt.

       - Phẩm chất đạo đức xã hội: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư nắm vững lý luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

3. Cơ hội việc làm: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư có thể làm việc ở:

        + Các Vụ của các Bộ, ngành; các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, phòng Kế hoạch của các quận, huyện; UBND các cấp,…

        + Các Tổng Công ty, công ty, ngân hàng, các cơ quan tư vấn dịch vụ đầu tư, …

        + Các viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp,…

4. Khả năng nâng cao trình độ:Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia học tiếp Cao học hoặc nghiên cứu sinh ngành Kinh tế ở các trường trong nước và ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)