ENGLISH

Cơ cấu tổ chức

CHI BỘ KHOA

       thư chi bộ:                   PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh

       Phó thư:                      ThS. Phạm Thị Thanh Cầm

       Uỷ viên:                           TS Nguyễn Ngọc Tiến

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

       Trưởng khoa:                  PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh

       Phó Trưởng khoa:           TS Nguyễn Ngọc Tiến

CÔNG ĐOÀN KHOA

       Chủ tịch công đoàn:        TS. Đỗ Huyền Trang

ĐOÀN THANH NIÊN HỘI SINH VIÊN

       thư Liên chi:                ThS. Trần Hạnh Phương                               

       Chủ tịch Hội sinh viên:     ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

VĂN PHÒNG KHOA

       Trợ khoa:                     Nguyễn Thị Kim Lệ                                                                    

       Thư khoa:                   Trương Thị Hoàng Hoa

CÁC TỔ BỘ MÔN

TỔ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (TỔ TRƯỞNG: PGS.TS TRẦN THỊ CẨM THANH)

TỔ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ & KIỂM TOÁN (PHỤ TRÁCH TỔ: PGS.TS TRẦN THỊ CẨM THANH)

TỔ PHÂN TÍCH KINH TẾ (TỔ TRƯỞNG: TS ĐỖ HUYỀN TRANG)

TỔ KINH TẾ (TỔ TRƯỞNG: TS NGUYỄN NGỌC TIẾN)

TỔ TOÁN KINH TẾ (TỔ TRƯỞNG: ThS HOÀNG MẠNH HÙNG)