ENGLISH

Danh sách hội đồng khóa luận TN khóa 36 & CĐ 37

Thông báo:

- Ngày bảo vệ KL (Dự kiến):

 + KTĐT: 30/5/2017

 + Kế toán: 31/5/2017

- Phòng bảo vệ: Thông báo sau

- Sinh viên nộp 1 quyển KLTN trên Khoa vào 24/5/2017 (Có chữ ký của GVHD)

- Khi bảo vệ KL, sinh viên chuẩn bị 03 bản Mẫu chấm điểm luận văn (File đính kèm) đặt vào 01 My clear.

2. Gửi Thư ký các hội đồng Biểu mẫu chấm.

Trân trọng!

Chi tiết xem trong các FILE dưới đây:

1. Biểu mẫu chấm

2. Mẫu chấm điểm luận văn

3. Danh sách hội đồng khoá luận