ENGLISH

Danh sách phân công vấn đáp hệ VLVH

Kính gửi các giáo viên!

A/ Về nộp minh chứng các bài báo khoa học từ năm 2011 đến nay:

   Các gv nộp minh chứng các bài báo mình là tác giả (đồng tác giả) gồm trang bìa và trang mục lục (theo danh mục thống kê của P. QLKH & HTQT ở VPK) cho đc Hoa, hạn cuối vào 22/3/2017. 

B/ Về vấn đáp CĐTN hệ không chính quy:

I/ Kế hoạch vấn đáp CĐTN:

  1/ H25, T24 Phú Yên: 8g, 25/3/2017, tại TTBDTX Phú Yên

  2/ L22-QN, VB2-V24-QN: 14g, 1/4/2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn

II/ Phân công nhiệm vụ:

  1/ Mạnh tải các danh sách này trên website của Khoa với các thông báo: 

      - Danh sách vấn đáp;

      - Thời gian vấn đáp (như kế hoạch trên);

      - Lớp trưởng các lớp ở Phú Yên (mượn 2 phòng), Quy Nhơn (mượn 5-6 phòng) và sắp xếp phòng vấn đáp (1 phòng 3-4 gv) và liên hệ gv để báo phòng.

  2/ Các GVHD chấm điểm, nộp bảng điểm cho cô Lệ, ký tên vào quyển CĐTN, nộp CĐTN trên VPK.

      - T24, H25 PY: Hạn cuối trưa 23/3/2017

      - L22, V24 QN: Hạn cuối trưa 29/3/2017.

  3/ Chiều 23/3/2017: Thu Vân, Thuỳ Linh, Tuấn đến VPK sắp xếp, chia CĐTN cho từng GV vấn đáp, gọi GV vấn đáp lên nhận quyển.

  4/ Chiều 29/3/2017: Ái Vân, Quanh, Hiền đến VPK sắp xếp, chia CĐTN cho từng GV vấn đáp, gọi GV vấn đáp lên nhận quyển.

Đề nghị các giảng viên nghiêm túc thực hiện.

Chi tiết xem trong FILE đính kèm