ENGLISH

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT “GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG”

NĂM HỌC: 2016 - 2017                   KHOA: KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN

Kết quả chi tiết các đề tài còn lại xem trong FILE đính kèm

STT

Mã số

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Nhóm sinh viên thực hiện / Lớp / Khóa

Điểm trung bình

Xếp loại

Ghi chú

1

S2016.384.78

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Bình Định - Nghiên cứu thực nghiệm từ mô hình VAR và ECM

ThS. Đàm Đình Mạnh

Lê Thị Hoài My – KTĐT 36 (chính)

Nguyễn Thị Thúy Hằng ­­­– KTĐT 36

Huỳnh Thị Diên – KTĐT 36

94,8

Xuất sắc

 

2

S2016.377.71

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

ThS. Trần Thị Yến

Bạch Thị Hà My - Kế toán 37C (chính)

Hoàng Thị Thúy - Kế toán 37C

Trần Thị Lệ Hiền - Kế toán 37C

 94

Xuất sắc

 

3

S2016.378.72

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

TS. Nguyễn Ngọc Tiến

Bùi Thị Hiền My – Kế toán 36B (chính)

Phạm Minh Ân -  Kế toán 36B

Đặng Thị Hồng Phượng – Kế toán 36B

Võ Thị Thu Thảo – Kế toán 36B

Lương Thế Vinh – Kế toán 36A

93,6

Xuất sắc