ENGLISH

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Trung) đối với sinh viên đại học, cao đẳng

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Trung) đối với sinh viên đại học, cao đẳng.