ENGLISH

Đào tạo

Trên đây là kế hoạch và danh sách phân công GVHD CĐTN L22, V24 QN. Đề nghị các gv hướng dẫn triển khai thực hiện đúng kế hoạch và quy trình.Các học viên của từng nhóm cử nhóm trưởng liên hệ GVHD để triển khai thực hiện.Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8YjIzUDIwc09ha2M