ENGLISH

Ngành Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN KẾ TOÁN

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kế toán (Accounting)

       1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

       1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Kế toán phẩm chất chính trị, đạo đức sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức bản về kinh tế hội, quản trị kinh doanh, năng lực nghiên cứu, thực hiện giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán phân tích kinh tế.

2. Chuẩn đầu ra

       2.1. Về kiến thức

        - Kiến thức chung: Sinh viên kiến thức hiện đại về kinh tế & quản trị kinh doanh, những bài học kinh nghiệm quản của các nhà doanh nghiệp trong ngoài nước, những kỹ năng cần thiết phẩm chất phù hợp để quản doanh nghiệp, tổ chức kinh tếmột cách khoa học hiệu quả cao.

        - Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên kiến thức về luận thực tiễn liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệpvà phân tích kinh tế.

       - Kiến thức bổ trợ: Sinh viên các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng tổng hợp phục vụ cho nghề nghiệp.

       - Kiến thức thực tập tốt nghiệp: Sinh viên 2 đợt thực tập trong toàn khóa: Thực tập tổng hợp thực tập tốt nghiệp.

       2.2. Về kỹ năng

       - Kỹ năng nghề nghiệp: Khi tốt nghiệp sinh viên phải kỹ năng thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, phân tích quản tài chính doanh nghiệp, bao gồm một số kỹ năng quan trọng một cử nhân kế toáncần phải : kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đánh giá,...

       - Kỹ năng mềm: Sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm tổng hợp để phân tích, xử tình huống, ...trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán phân tíchkinh tế.

       2.3. Về thái độ đạo đức nghề nghiệp

        - Phẩm chất đạo đức nhân:Cử nhân đại học ngành Kế toán phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

        - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Cử nhân đại học ngành Kế toán ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải tính trung thực cao, chăm chỉ, cẩn thận.

        - Phẩm chất đạo đức hội: Cử nhân đại học ngành Kế toán nắm vững luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên Chủ nghĩa Mác - nin.

3. hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, nơi làm việc thích hợp của Cử nhân ngành Kế toán làcác doanh nghiệp sản xuất hoặc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ.Ngoài ra, Cử nhân ngành Kếtoáncó thể làm việccác doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng; các quan Nhà nước trung ương địa phương; quan thuế; các viện nghiên cứu; giảng dạycác trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp ngành Kế toán.

4. Khả năng nâng cao trình độ:Sinh viên tốt nghiệp thể tham gia học tiếp Cao học hoặc nghiên cứu sinh ngành Kinh tếcác trường trong ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế trường tham khảo (nếu )