ENGLISH

 
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
212
210
207
206
205
194
183
177
168
167
166
165
164
kinhteketoan gửi vào T4, 12/07/2016 - 10:35
Cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp nói trên tổ chức Sinh viên đăng ký các học phần *Thực*
kinhteketoan gửi vào T4, 12/07/2016 - 10:23
Sinh viên kiểm tra gấp, nếu có sai sót báo lại cho Khoa trong ngày hôm nay 07/12/2016
kinhteketoan gửi vào T4, 12/07/2016 - 10:16
kinhteketoan gửi vào T2, 11/28/2016 - 22:32
Kế hoạch giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2016 - 2017 Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8OFlsUEYtNkl0NlU

Trang