ENGLISH

Thạc sĩ Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA THẠC KẾ TOÁN

NGÀNH KẾ TOÁN

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kế toán (Accounting)

       1.2. Trình độ đào tạo: Cao học

        1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các nhà khoa học kinh tế khả năng nghiên cứu, giảng dạy làm việc trong các quan, tổ chức kinh tế từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực kế toán,kiểm toánvà phân tích kinh tế. Đào tạo đội ngũ cán bộ khả năng tổ chức hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh tế tổ chức công tác kiểm tra, kiểm toáncác doanh nghiệp các tổ chức khác.

2. Chuẩn đầu ra

       2.1. Về kiến thức

        - Kiến thức chung: Học viên cao học ngành kế toán được trang bị những kiến thức tổng hợp về kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học gắn với chuyên môn.

        - Kiến thức chuyên ngành: Học viên cao học ngành Kế toán được trang bị khả năng cập nhật những tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong chuyên môn, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, phát hiện giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn để thể đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu thực hành tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệpđịa phương, khu vực, trong nước cũng như ngoài nướcvề lĩnh vực kế toán, kiểm toán phân tích kinh tế.

       - Kiến thức bổ trợ: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Kế toán. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán và phân tíchkinh tế.

        - Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ trong khóa học.

       2.2. Về kỹ năng

        - Kỹ năng nghề nghiệp: Học viêncó đủ khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp; thực hành và hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán nội bộ; có khả năng nghiên cứu khoa học để phát triển và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác.

        - Kỹ năng mềm: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu định tính định lượng phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Kế toán.

       2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

         - Phẩm chất đạo đức cá nhân: Học viên cao họcngành Kế toán phải có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

         - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Học viên cao họcngành Kế toán ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải có tính trung thực cao, chăm chỉ, cẩn thận.

         - Phẩm chất đạo đức hội: Học viên cao họcngành Kế toán phải nắm vững luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên Chủ nghĩa Mác - nin.

3. Cơ hội việc làm: Học viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán – kiểm toán – tài chính tại các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.

4. Khả năng nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ có thể học tiếp các chương trình tiến sĩ kinh tế ở trong và ngoài nước. 

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)